System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi

System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi

W ramach naszych umów na pe?ne utrzymanie zobowi?zujemy si? do zagwarantowania czasu naprawy lub dost?pno?ci pojazdu. Aby wywi?za? si? z tego zobowi?zania, konieczne jest skuteczne zarz?dzanie cz??ciami zamiennymi. Zwracamy szczególn? uwag? na:
  • Dost?pno?? odpowiednich cz??ci zamiennych w naszych magazynach. Dzi?ki naszemu do?wiadczeniu wiemy, które komponenty mog? ulec uszkodzeniu, jak cz?sto mo?e si? to zdarzy? i które cz??ci nale?y w zwi?zku z tym mie? w magazynie. Nawet drobny, niedrogi element mo?e sprawi?, ?e lokomotywa nie b?dzie mog?a opu?ci? warsztatu przez kilka dni.

 

  • Utrzymanie szerokiej sieci partnerów i dostawców w celu zaopatrzenia w nowe b?d? regenerowane cz??ci i podzespo?y. ?aden podmiot zajmuj?cy si? utrzymaniem nie posiada w magazynie wszystkich mo?liwych cz??ci zamiennych. ?wiat kolei jest ma?y, a wspó?praca z partnerami pozwala na wzajemn? pomoc.

 

  • Zapewnienie szybko reaguj?cej sieci logistycznej, aby cz??ci zamienne mog?y jak najszybciej trafi? z magazynu do warsztatu.

1 magazyn

Posiadamy centralny magazyn w Kassel, którym zarz?dza zespó? odpowiedzialny za ?a?cuch dostaw skoncentrowany na efektywno?ci us?ug

Other

Innowacje

Innovation

Silna organizacja

Nasza sie?

Our network
load