Silna organizacja

Silna organizacja

Nasi specjali?ci od ?a?cucha dostaw zapewniaj?cy efektywno?? us?ug zarz?dzaj? naszym centralnym magazynem w Kassel.

Zgodno?? z przepisami ECM

Zasady utrzymania pojazdów kolejowych zosta?y okre?lone na szczeblu Unii Europejskiej w rozporz?dzeniu dotycz?cym podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (Entity in Charge of Maintenance – ECM). Firma mgw Service posiada certyfikacj? zgodno?ci swojej dzia?alno?ci z unijnym rozporz?dzeniem. Nasza dzia?alno?? podlega równie? audytowi przeprowadzanemu przez niezale?ny podmiot trzeci.

Organizacja utrzymania w mgw Service jest lustrzanym odbiciem funkcji 1 do 4 podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, dzi?ki czemu ka?da osoba ma pe?n? jasno?? co do swojej roli i odpowiedzialno?ci:

 • ECM 1 monitoruje trzy pozosta?e funkcje i zarz?dza nimi, a tak?e sprawuje ogóln? odpowiedzialno?? za utrzymanie
 • ECM 2 obejmuje rozwój utrzymania, w tym wdra?anie nowych koncepcji utrzymania, dokumentacj?, zasady i standardy oraz procesy IT
 • ECM 3 i 4 obejmuj? czynno?ci utrzymania oraz zarz?dzanie elementami takimi jak:
  • Zarz?dzanie flot?
  • Realizacja utrzymania
  • Plani?ci utrzymania
  • Infolinia techniczna
  • Technicy serwisowi (mobilni i lokalni)
  • Dokumentacja czynno?ci utrzymania w Centrum Informacyjnym dla klientów i w zak?adach napraw (zak?adzie mgw Service w Krefeld oraz szerokiej sieci warsztatów naszych partnerów)
  • System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi w tym wspó?praca z dostawcami cz??ci zamiennych

Warsztat utrzymania zdefiniowany jest jako jednostka posiadaj?ca struktur? zarz?dzania oraz procesy, wykwalifikowanych pracowników zajmuj?cych si? utrzymaniem, a tak?e narz?dzia i instalacje potrzebne do utrzymania ca?ego pojazdu lub jego podzespo?ów/cz??ci. Zespo?y mobilne, pracuj?ce samodzielnie albo korzystaj?ce z zaplecza w punkcie utrzymania, równie? ?wiadcz? us?ugi w zakresie utrzymania.

Bezpiecze?stwo

W utrzymaniu pojazdów kolejowych wa?n? rol? odgrywaj? elementy takie jak dost?pno?? pojazdów, uwarunkowania operacyjne czy handlowe, jednak kluczow? kwesti?, do której podchodzimy bezkompromisowo, jest bezpiecze?stwo. Dostarczanie pojazdów, które klienci b?d? mogli bezpiecznie eksploatowa? w swojej sieci pozostaje naszym absolutnym priorytetem od momentu powstania naszej spó?ki dekad? temu.

Zachowanie najwy?szych standardów bezpiecze?stwa pojazdów trakcyjnych przez mgw Service potwierdza niezale?na certyfikacja. Ramy prawne w Unii Europejskiej ulegaj? dalszym zmianom, w szczególno?ci w wyniku Dyrektywy 2016/798, w sprawie bezpiecze?stwa kolei obejmuj?cej obszary takie jak ECM (podmioty odpowiedzialne za utrzymanie), wspólne metody oceny bezpiecze?stwa oraz ocen? ryzyka. Nasza organizacja dostosowuje si? do zmieniaj?cych si? ram prawnych, a wszystkie wymienione wy?ej przepisy s? w pe?ni uwzgl?dnione w naszych programach utrzymania.

Obecnie mgw Service posiada certyfikaty zgodno?ci z Rozporz?dzeniem UE/445/2011 oraz norm? zarz?dzania jako?ci? DIN EN ISO 9001:2015.

Other

Innowacje

Innovation

System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi

Nasza sie?

Our network
load