Our network

Nasza sie?

Firma mgw Service posiada baz? w Niemczech, jednak nasza sie? utrzymania obejmuje ca?? Europ? dzi?ki wspó?pracy z warsztatami naprawczymi naszych partnerów. Stale rozszerzamy nasze us?ugi w warsztatach i us?ugi mobilne, dodaj?c nowe lokalizacje tam, gdzie potrzebuj? tego nasi klienci.

Centrum Informacyjne dla klientów

Firma mgw Service zapewnia aktualne informacje na temat statusu i lokalizacji Pa?stwa taboru.

Nasze Centrum Informacyjne dla klientów online pozwala sprawdzi? status Pa?stwa lokomotywy – czy jest ona u?ytkowana, serwisowana, czy te? unieruchomiona. Poniewa? jest to us?uga online, dost?p do Centrum Informacyjnego macie Pa?stwo wsz?dzie i w dowolnym momencie.

Po pomy?lnym zako?czeniu jakiejkolwiek operacji nasi technicy podpisuj? protokó? utrzymania zawieraj?cy szczegó?owe dane i mierzalne parametry, który automatycznie ?adowany jest do Centrum Informacyjnego. Jednocze?nie informujemy Pa?stwa – najcz??ciej drog? mailow? – o zako?czeniu prac i dost?pno?ci lokomotywy. Nie ma zatem praktycznie ?adnej zw?oki mi?dzy zako?czeniem czynno?ci utrzymaniowych, a zwolnieniem lokomotywy z naszego warsztatu, co zapewnia optymalizacj? dost?pno?ci floty.

 

Centrum Informacyjne dla Klientów mgw Service

Szeroko rozwini?ta sie? serwisowa

Centrum koordynacji naszej dzia?alno?ci mie?ci si? w Kassel, za? g?ówna baza serwisowa w Niemczech zlokalizowana jest w Krefeld. W 2009 r. w istniej?cej zajezdni powsta? nasz zak?ad utrzymania pojazdów kolejowych i obróbki zestawów ko?owych. Jest on wyposa?ony w nowoczesn? hal? naprawcz? z dwoma torami, tokark? podtorow?, instalacj? d?wignikow?, dwa kana?y rewizyjne oraz dawn? lokomotywowni?. Zak?ad ten, obs?ugiwany przez pracowników mgw Service, stanowi centrum doskona?o?ci w zakresie utrzymania taboru. Posiada on w?asny magazyn cz??ci zamiennych do lokomotyw i mo?e ?wiadczy? us?ugi obróbki zestawów ko?owych równie? w weekendy, je?li wymaga tego klient. Poza Niemcami firma posiada warsztat w Hallsberg, w Szwecji, w którym pracuj? plani?ci utrzymania i technicy serwisowi. Z kolei biuro mgw Service w Strasburgu obs?uguje klientów we Francji. Technicy serwisu mobilnego pracuj? w Niemczech, we W?oszech, Francji, Szwecji i Polsce. Poza naszym personelem i zak?adami naprawczymi mo?emy polega? na naszej d?ugotrwa?ej wspó?pracy z sieci? warsztatów partnerskich w wielu krajach Europy.

 

 

Infolinia

Uzupe?nieniem Centrum Informacyjnego jest nasza techniczna infolinia dost?pna 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob?, pozwalaj?ca po??czy? si? z wyspecjalizowanym technikiem oraz t?umaczem Pa?stwa j?zyka. Infolinia dost?pna jest ze wszystkich krajów Europy, w których dzia?a mgw Service.

Other

Innowacje

Innovation

System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi

Silna organizacja

load