Innovation

Innowacje

Aby utrzyma? konkurencyjno?? w dzisiejszym zmieniaj?cym si? ?wiecie utrzymania pojazdów kolejowych, us?ugodawcy musz? stale wprowadza? innowacje. Za tymi zmianami stoi szereg czynników, a aktualizacja sprz?tu i systemów jest cz??ci? szerszego kontekstu, na który sk?adaj? si?:

 

  • Zmiany technologiczne w zakresie pojazdów kolejowych, systemów sterowania poci?giem (np. ETCS) i infrastruktury
  • Zmiany w przepisach
  • Monitorowanie danych dotycz?cych pojazdów i utrzymanie predykcyjne
  • Przyspieszenie rytmu transformacji cyfrowej sektora
  • Wymagania przewo?ników dotycz?ce wi?kszej elastyczno?ci i ni?szych kosztów utrzymania.

 

Aby osi?gn?? cele biznesowe w tym ?rodowisku, potrzebny jest Pa?stwu partner w obszarze utrzymania oferuj?cy najwy?szej klasy rozwi?zania tam, gdzie ich Pa?stwo potrzebujecie i wtedy, gdy jest to konieczne.

W mgw Service systematycznie poszukujemy mo?liwo?ci innowacji rozwijaj?c nasze rozwi?zania w zakresie utrzymania z uwzgl?dnieniem wy?ej wymienionych czynników. Przygotowuj?c si? z wyprzedzeniem do zmian w naszym sektorze nie tylko ?wiadczymy us?ugi dostosowane do Pa?stwa potrzeb, ale równie? pomagamy w utrzymaniu i zwi?kszaniu bezpiecze?stwa kolei.

Nasza ?wiadomo?? potrzeb jutra ma kluczowe znaczenia w ?wiadczeniu doskona?ej jako?ci us?ug ju? dzi?.

Other

System zarz?dzania cz??ciami zamiennymi

Silna organizacja

Nasza sie?

Our network
load