solution on-demand maintenance - mgw Service
On demand maintenance

Us?ugi utrzymania ?wiadczone na ?yczenie

Umowa na pe?ne utrzymanie obejmuje szeroki zakres podstawowych us?ug utrzymania, z których ka?da mo?e by? równie? realizowana osobno przez mgw Service na zlecenie klienta. Podstawowe us?ugi utrzymaniowe obejmuj?:
  • Czynno?ci utrzymania zapobiegawczego wszystkich poziomów utrzymania po okre?lonym przebiegu (N, I1, I2, I3, F1, F2, F3, itd.)
  • Okresowe utrzymanie zapobiegawcze takie jak przegl?dy automatycznych systemów sterowania poci?giem (EBICAB, SCMT, ATSS/ZUB123, ETCS, LZB/PZB, MIREL, SHP, EVM, itd.), radio??czno?? poci?gowa, przegl?d hamulców, kontrola zbiorników ci?nieniowych
  • Kontrola zbiorników ci?nieniowych
  • Wymiana szyby czo?owej
  • Kontrola odbioru technicznego
  • Ultrad?wi?kowe badanie kó? i osi
  • Reprofilacja kó? w zak?adzie mgw Service w Krefeld lub we wspó?pracy z naszymi partnerami w innych krajach
  • Czyszczenie lokomotyw w zak?adzie mgw Service w Krefeld
  • Kontrola defektoskopowa i naprawy korekcyjne na zlecenie klienta.

Realizujemy równie? inne us?ugi utrzymania, takie jak aktualizacja oprogramowania czy odczyt danych.

Other Solutions
load