solution full service maintenance de locomotives
Full service maintenance

Pe?ne utrzymanie

Je?li Pa?stwa potrzeby dotycz? us?ug utrzymania w ramach przewidywalnego i ustalonego z góry bud?etu w perspektywie d?ugoterminowej, idealnym rozwi?zaniem jest umowa na pe?ne utrzymanie, która przenosi ryzyko awarii pojazdu i zwi?zane z tym koszty na mgw Service. Gwarantujemy Pa?stwu bezpiecze?stwo i jako??, a nasz personel administracyjny i techniczny w pe?ni zrealizuje Pa?stwa oczekiwania.

Opcja ta oferuje mo?liwo?? dostosowania jej do specyficznych wymogów Klienta w zakresie wykonywanych przez nas us?ug lub utrzymania specyficznych lokomotyw. Mo?emy równie? dostosowa? geograficzny zasi?g us?ug, umo?liwiaj?c Pa?stwu obs?ug? korytarzy transportu towarowego takich jak Warszawa-Rotterdam/Amsterdam-Genua czy te? Katrineholm-Helsinborg-Krefeld.

Gwarancja wydajno?ci

W ramach opcji pe?nego utrzymania wykonujemy wszelkie czynno?ci zapobiegawcze. W przypadku utrzymania naprawczego podajemy Pa?stwu gwarantowany czas naprawy i dostarczamy odpowiednie cz??ci zamienne. Wszelkie informacje znajdziecie Pa?stwo w naszym Centrum Informacyjnym dla klientów online, które zapewnia:

  • mo?liwo?? monitorowania i planowania utrzymania zapobiegawczego i naprawczego
  • dost?p do dokumentacji gwarantuj?cy pe?n? identyfikowalno?? i zgodno?? ze standardami ECM
  • szczegó?ow? sprawozdawczo?? online w odniesieniu do us?ug i lokomotyw, a tak?e wska?niki naszej wydajno?ci dotycz?ce czasu naprawy.

 

mgw Service mo?e równie? zleci? cz??? us?ug kompleksowego utrzymania Pa?stwa zespo?om serwisowym w Pa?stwa lokalizacji. Gotowo?? do interwencji tam, gdzie jest to potrzebne i w dowolnym momencie to podstawowy element opcji pe?nego utrzymania lokomotyw.

Aby to osi?gn??, korzystamy z wielorakich zasobów obejmuj?cych:

  • Infolini? techniczn?, dzia?aj?c? 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob? w kilku j?zykach. Do obs?ugi Pa?stwa po??czenia dost?pny jest technik serwisowy i t?umacz
  • Techników serwisu mobilnego mog?cych rozwi?za? problemy techniczne niewymagaj?ce przewozu pojazdu do zak?adu serwisowego
  • Sie? zak?adów serwisowych nale??cych do mgw Service lub do wspó?pracuj?cych z nami us?ugodawców z ca?ej Europy
  • Szeroki asortyment cz??ci zamiennych do lokomotyw i skuteczny ?a?cuch dostaw.

 

Bliska wspó?praca z klientem

Je?li chc? Pa?stwo nie tylko powierzy? nam pe?ne utrzymanie pojazdów kolejowych, ale równie? zwi?kszy? efektywno?? aktywów, mo?emy Pa?stwu zaoferowa? strategiczne partnerstwo. Wspólnie b?dziemy w stanie zapewni? popraw? kosztów utrzymania, optymalizacj? planów utrzymania oraz dodatkow? obs?ug? innych rodzajów pojazdów lub innych lokalizacji.

Cena us?ugi pe?nego utrzymania obliczana jest w formie op?aty od przejechanego kilometra. Aby zapewni? realizacj? wyznaczonych celów:

  • Zapewniamy, by kompetencje naszych techników serwisowych by?y dostosowane do najnowszych systemów u?ywanych w lokomotywach dzi?ki szkoleniom w oficjalnie zatwierdzonych o?rodkach
  • Posiadamy kompleksowy system zarz?dzania jako?ci? i ECM
  • Nasze rozwi?zania wdra?amy jak najbli?ej Pa?stwa lokalizacji

70

warsztatów partnerskich i zespo?ów mobilnych w ca?ej Europie

24/7

Infolinia techniczna w kilku j?zykach

2

certyfikaty: ECM i ISO 9001:2015

63,000

Zapas ponad 63 000 cz??ci zamiennych

Nasze us?ugi w praktyce

Obs?uga przewozów transgranicznych w Europie

W przypadku dzia?alno?ci obejmuj?cej transgraniczne przewozy towarowe lub pasa?erskie, mo?emy zapewni? us?ugi utrzymania dostosowane do obs?ugiwanych tras.

Wymagania klienta

Przewo?nik towarowy zdecydowa? si? na umow? pe?nego utrzymania z mgw Service, poniewa? poszukiwa? pojedynczego us?ugodawcy b?d?cego w stanie zapewni? d?ugoterminowe utrzymanie w trzech krajach obs?ugiwanych przez lokomotywy BR185. Towary przewo?one s? ze Szwecji (Katrineholm) do Niemiec (Krefeld) przez Dani? (Padborg).

?wiadczone us?ugi

Odpowiadamy na potrzeby klienta ?wiadcz?c us?ugi w naszych w?asnych zak?adach zarówno w Hallsberg w Szwecji – dok?d istnieje ?atwy dojazd z oddalonego o 80 km Katrineholm, w ramach planowego utrzymania zapobiegawczego oraz w przypadku problemów, których nie mo?na rozwi?za? na miejscu, jak i w Krefeld. Jednocze?nie warsztat naszego partnera w Padborg jest w stanie zaj?? si? nag?ymi przypadkami. Nasi mobilni technicy w Niemczech i Szwecji s? równie? gotowi do szybkiej interwencji 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu na ca?ej obs?ugiwanej przez klienta trasie.

Warto?? dodana mgw Service

Nasze rozwi?zanie zapewnia pe?n? obs?ug? klienta, gdy? na obu kra?cach trasy znajduj? si? zak?ady serwisowe, za? pomi?dzy nimi dysponujemy dodatkowymi zasobami. Dzi?ki temu zapewniona jest wysoka dost?pno?? lokomotyw klienta, co wp?ywa na koszt ich u?ytkowania. Dodatkowo prowadzimy równie? naprawy okresowe tych lokomotyw (naprawy R1 i R2).

Wspó?praca z sieci? serwisow? klienta

Aby zaoferowa? klientom rozwi?zania jak najlepiej dostosowane do ich potrzeb, jeste?my gotowi na ró?ne formy wspó?pracy. Mog? one obejmowa? zlecenie wykonania niektórych us?ug klientowi.

 

Wymagania klienta

Spó?ka z po?udniowych Niemiec posiadaj?ca w?asny warsztat serwisowy by?a w stanie realizowa? standardowe czynno?ci utrzymania zapobiegawczego, a tak?e cz??? procedur naprawczych. Zdecydowa?a si? jednak na umow? na pe?ne utrzymanie taboru, chc?c, aby nasza firma przej??a w pe?ni odpowiedzialno?? za dost?pno?? taboru kolejowego, przy jednoczesnym zleceniu cz??ci zada? warsztatowi klienta.

?wiadczone us?ugi

Przyj?te rozwi?zanie zak?ada?o podpisanie umowy na pe?ne utrzymanie taboru, a nast?pnie dodatkowego kontraktu outsourcingowego, w ramach którego ca?o?? utrzymania zapobiegawczego zleca si? klientowi. Dok?adny zakres i koszt prac zleconych warsztatowi klienta zosta? jasno okre?lony w umowie.

Warto?? dodana mgw Service

Takie rozwi?zanie pozwoli?o w pe?ni sprosta? ró?nym wymogom klienta. Klient ma w szczególno?ci gwarancj? wykorzystania w?asnego zaplecza serwisowego w czasie trwania umowy. Jednocze?nie mgw Service ma dost?p do zak?adu serwisowania w niemieckim regionie, w którym nie istnia?a ?adna alternatywa dla tego rodzaju lokomotyw.

Strategiczne partnerstwo w zakresie utrzymania

Dotychczasowy klient zwróci? si? do mgw Service poszukuj?c szeroko zakrojonego strategicznego porozumienia w zakresie utrzymania i usprawnienia dzia?alno?ci biznesowej.

Wymagania klienta

Nasz wieloletni klient korzystaj?cy z us?ug kompleksowego utrzymania przyj?? now? strategi? biznesow? zak?adaj?c? wzrost wolumenu przewozów i obecno?ci geograficznej. Aby to osi?gn??, chcia? on zawrze? umow? serwisow? oferuj?c? skalowalno??, efektywno?? kosztow?, bardziej wydajne utrzymanie i planowanie, nowe lokalizacje oraz mo?liwo?? serwisowania nowych rodzajów lokomotyw.

?wiadczone us?ugi

Firma mgw Service realizuje us?ugi we wszystkich tych obszarach, oferuj?c najwy?szej klasy rozwi?zania. Zapewniamy naszemu klientowi elastyczno??, ca?odobowy dost?p do pomocy, efektywno?? kosztow? i zobowi?zanie do doskona?o?ci we wszystkich naszych dzia?aniach. Us?ugi te ?wiadczone s? w krajach dotychczas obs?ugiwanych przez klienta, a tak?e w nowych lokalizacjach.

Warto?? dodana mgw Service

Oferowane przez nas programy usprawnie? obejmuj? swoim zakresem dost?pno?? taboru kolejowego, niezawodno?? i koszty utrzymania. S? one wyszczególnione w umowie. Te ambitne cele dotycz?ce wydajno?ci nie tylko przynosz? korzy?ci klientowi, ale pozwalaj? równie? na zwi?kszenie zakresu us?ug oferowanych przez mgw Service.

Wspó?praca techniczna mi?dzy Francj? i Niemcami

Nasze zespo?y w obu krajach wspó?pracuj? przy realizacji umowy na utrzymanie zapewniaj?c elastyczno?? i optymalne planowanie.

 

Wymagania klienta

Nasz klient chcia? zawrze? umow? na pe?ne utrzymanie spalinowych lokomotyw manewrowych typu Y 8000, zapewniaj?c? elastyczno?? w postaci mo?liwo?ci samodzielnego wykonywania cz??ci czynno?ci utrzymania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

?wiadczone us?ugi

Utrzymanie zapobiegawcze realizowane jest albo w zak?adach wykwalikowanego partnera utrzymaniowego mgw Service albo w lokalizacji przewo?nika kolejowego, za? utrzymanie naprawcze zapewniaj? nasze mobilne zespo?y z pó?nocnej i wschodniej Francji. Us?ugi te wykonywane s? w pe?nej zgodno?ci z przepisami ECM. Za zarz?dzanie flot? odpowiedzialne jest nasze biuro w Strasburgu, za? zarz?dzaniem i dystrybucj? cz??ci zamiennych zajmuj? si? zespo?y w Kassel.

Warto?? dodana mgw Service

Nasza lokalizacja w pobli?u warsztatów serwisowania jest wygodnym rozwi?zaniem, które skróci?o czas potrzebny na transport lokomotyw. Jednocze?nie przewo?nik korzysta z opcji samodzielnego wykonania cz??ci utrzymania zapobiegawczego. Do?wiadczenie pokaza?o równie?, ?e mgw Service uda?o si? zoptymalizowa? plan utrzymania lokomotyw. Zapewniane jest równie? strze?enie zaparkowanych pojazdów i szybki powrót do jazdy.

Other Solutions

Us?ugi utrzymania ?wiadczone na ?yczenie

On demand maintenance
Learn more
load