heavy maintenance locomotives - mgw Service
Heavy maintenance

Naprawy lokomotyw

Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstaw? odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zu?ycie wymaga jednak przeprowadzenia dog??bnego przegl?du, czyli naprawy rewizyjnej lub g?ównej.

Naprawy okresowe i g?ówne

Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstaw? odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zu?ycie wymaga jednak przeprowadzenia dog??bnego przegl?du lokomotywy, czyli naprawy okresowej lub naprawy g?ównej. W zale?no?ci od planu utrzymania producenta lokomotyw, mgw Service przeprowadza tak? napraw? po 8 latach eksploatacji lub przy przebiegu wynosz?cym od 1 000 000 do 1 200 000 km (naprawa typu R1/P4), czy te? po 16 latach lub przy przebiegu wynosz?cym od 2 000 000 do 2 400 000 km (naprawa typu R2/P5). W czasie naprawy trwaj?cej oko?o czterech tygodni w przypadku naprawy R1/P4 i sze?ciu tygodni w przypadku naprawy R2/P5 przeprowadza si? ca?kowity demonta? pojazdu trakcyjnego. Dokonuje si? przegl?du podzespo?ów takich jak uk?ad hamulcowy, wózki i wentylatory, a w razie konieczno?ci dokonuje si? wymiany cz??ci. Po ponownym zmontowaniu pojazd przechodzi prób? eksploatacyjn?, aby upewni? si?, ?e b?dzie móg? bezpiecznie je?dzi? w kolejnych latach.

Us?ugi najwy?szej jako?ci

Przeprowadzanie napraw przy zachowaniu odpowiednich standardów ma ogromne znaczenie dla bezpiecze?stwa i warto?ci Pa?stwa aktywów w perspektywie d?ugoterminowej. Mamy du?e do?wiadczenie w naprawach nowoczesnych lokomotyw elektrycznych. Przeprowadzili?my ponad 80 napraw od czasu naszego pierwszego projektu w roku 2011. Odnotowujemy bardzo wysoki poziom satysfakcji klientów, zarówno w odniesieniu do jako?ci wykonywanych us?ug jak i terminowego oddania lokomotywy. W roku 2017 zrealizowali?my napraw? rekordowej liczby 26 pojazdów trakcyjnych.

Naprawy lokomotyw przeprowadzane s? albo w zak?adzie mgw Service w Krefeld albo w innym odpowiednio wyposa?onym zak?adzie napraw. Mo?emy równie? przeprowadzi? napraw? w Pa?stwa warsztacie, korzystaj?c z Pa?stwa aktywów z obopóln? korzy?ci?.

 

2011

Naprawy okresowe i g?ówne przeprowadzone od 2011 r

26

napraw okresowych i g?ównych w 2017 r

Nasze zobowi?zanie

szczegó?owy zakres czynno?ci utrzymaniowych i optymalna, terminowa realizacja

Naprawy powypadkowe

Je?li Pa?stwa pojazd uleg? wypadkowi, mgw Service mo?e zaj?? si? wykonaniem pewnych czynno?ci naprawczych. Je?eli zakres prac wykracza poza nasze kompetencje techniczne, wspó?pracujemy z odpowiednim podmiotem, najcz??ciej z producentem pojazdu. W takim przypadku mo?emy zaj?? si? na Pa?stwa zlecenie zarz?dzaniem ca?ym procesem naprawy, bior?c na siebie kontakty z wykonawcami us?ug, dostawcami cz??ci, ekspertami technicznymi, ubezpieczycielami i innymi w?a?ciwymi podmiotami. Pozwoli to Pa?stwu mie? jednego partnera – mgw Service – i skupi? si? na Pa?stwa podstawowej dzia?alno?ci.

Nasze us?ugi w praktyce

Naprawa lokomotywy BR185

Gdy uszkodzona lokomotywa wymaga?a znacz?cej naprawy, przewo?nik zdecydowa? si? powierzy? zarz?dzanie wszystkimi etapami tego procesu mgw Service.

Wymagania klienta

Lokomotywa BR185 nale??ca do klienta maj?cego umow? na pe?ne utrzymanie uleg?a powa?nemu uszkodzeniu w wypadku i wymaga?a naprawy. Bior?c pod uwag? skal? uszkodze?, klient chcia? zleci? ca?o?? projektu podmiotowi, który b?dzie w stanie nadzorowa? czynno?ci naprawcze i wspó?pracowa? z szeregiem podmiotów trzecich.

?wiadczone us?ugi

Firma mgw Service zarz?dzaj?ca tym projektem wybra?a zak?ad naprawczy, w tym przypadku zak?ad producenta lokomotywy, a tak?e ustali?a zakres, koszt i harmonogram czynno?ci naprawczych. Zajmowali?my si? równie? kontaktami z ekspertami technicznymi i firm? ubezpieczeniow? i regularnie spotykali?my si? z producentem pojazdu. Nasz zespó? zapewni? koordynacj? mi?dzy producentem a klientem w odniesieniu do decyzji dotycz?cych kosztów, a tak?e zaj?? si? odbiorem ko?cowym.

Warto?? dodana mgw Service

Dzi?ki zapewnieniu pe?nej obs?ugi, klient nie musia? bezpo?rednio anga?owa? si? w napraw?, otrzyma? informacje na temat szczegó?owej struktury kosztów i móg? na nas liczy? w zakresie reprezentowania jego interesów co do optymalizacji kosztów, jako?ci i terminowej realizacji prac naprawczych.

Other Solutions

Us?ugi utrzymania ?wiadczone na ?yczenie

On demand maintenance
Learn more
load