Solution

Rozwi?zania

Firma mgw Service oferuje Pa?stwu us?ugi w ramach czterech opcji: pe?nego utrzymania, napraw lokomotyw, us?ug utrzymania ?wiadczonych na ?yczenie oraz wymiany podzespo?ów i cz??ci zamiennych. Niezale?nie od wybranej opcji zapewniamy wysokiej jako?ci us?ugi wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

Pe?ne utrzymanie

Full service maintenance
solution full service maintenance de locomotives
Je?li Pa?stwa potrzeby dotycz? us?ug utrzymania w ramach przewidywalnego i ustalonego z góry bud?etu w perspektywie d?ugoterminowej, idealnym rozwi?zaniem jest umowa na pe?ne utrzymanie. Learn more

Naprawy lokomotyw

Heavy maintenance
heavy maintenance locomotives - mgw Service
Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstaw? odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zu?ycie wymaga jednak przeprowadzenia dog??bnego przegl?du, czyli naprawy okresowej lub g?ównej. Learn more

Us?ugi utrzymania ?wiadczone na ?yczenie

On demand maintenance
solution on-demand maintenance - mgw Service
Umowa na kompleksowe utrzymanie obejmuje szeroki zakres podstawowych us?ug utrzymania, z których ka?da mo?e by? równie? realizowana osobno przez mgw Service na zlecenie klienta. Learn more

Podzespo?y i cz??ci zamienne

Components & pare parts
Dost?pno?? podzespo?ów i cz??ci zamiennych do lokomotyw ma kluczowe znaczenie dla wszelkich prac utrzymaniowych i naprawczych. mgw Service posiada bogaty asortyment cz??ci zamiennych i podzespo?ów. Learn more