About Us

O nas

Jeste?my specjalistami w dziedzinie utrzymania lokomotyw elektrycznych i spalinowych pochodz?cych od wielu producentów, przeznaczonych do przewozów towarowych i pasa?erskich w ca?ej Europie. Odpowiadamy na Pa?stwa potrzeby biznesowe w zakresie efektywnych pod wzgl?dem kosztów us?ug utrzymania pojazdów kolejowych, spe?niaj?cych najwy?sze standardy bezpiecze?stwa. Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta rozwi?zania, które zapewniaj? niezawodno?? i dost?pno?? taboru w ka?dych okoliczno?ciach.

W naszych zespo?ach pracuj? in?ynierowie, technicy serwisowania, plani?ci utrzymania oraz specjali?ci gospodarki materia?owej. Dzi?ki szerokiemu asortymentowi cz??ci zamiennych do lokomotyw i skutecznemu ?a?cuchowi dostaw jeste?my w stanie szybko reagowa? na wszelkie problemy techniczne. Posiadamy w?asne zak?ady naprawcze, wspó?pracujemy tak?e z rozbudowan? sieci? kwalifikowanych partnerów utrzymaniowych. Dzia?aj?c z zachowaniem najwy?szych norm bezpiecze?stwa, ECM i jako?ci, mgw Service pragnie s?u?y? klientom i wspiera? ich w osi?ganiu celów biznesowych. Zapewniamy Pa?stwu pomoc zawsze, gdy jest ona potrzebna.

Historia naszej firmy

Liberalizacja rynku przewozów towarowych pod koniec lat dziewi??dziesi?tych doprowadzi?a do pojawienia si? nowych, prywatnych operatorów i wprowadzenia konkurencji na rynku kolejowym. Firma mgw Service zosta?a za?o?ona w 2005 r. przez dwóch przedsi?biorców w odpowiedzi na zwi?kszaj?cy si? popyt na utrzymanie pojazdów kolejowych. Jako?? i niezawodno?? oferowanych us?ug szybko prze?o?y?y si? na rozwój naszej dzia?alno?ci, zarówno pod wzgl?dem liczby obs?ugiwanych klientów, jak i liczby lokomotyw obj?tych umowami serwisowymi.

Kontynuuj?c swój rozwój, firma rozszerzy?a sie? utrzymania poza Kassel i Krefeld na szereg zak?adów partnerskich w ca?ej Europie. W 2017 r. firma mgw Service do??czy?a do grupy Akiem. Firma posiada jasn? strategi? rozwoju i mo?e liczy? na wsparcie nowego akcjonariusza w jej realizacji. Podstawow? cech? naszej spó?ki i jej pracowników pozostaje duch przedsi?biorczo?ci. Staramy si? stale rozszerza? nasz? ofert? w zakresie utrzymania taboru, co czyni z mgw Service prawdziwie wyj?tkowego us?ugodawc?

Nasze warto?ci i zobowi?zania

Transport kolejowy to z?o?ony system, na który sk?ada si? szereg czynników: technicznych, logistycznych, prawnych i ludzkich. Problem z taborem kolejowym w którymkolwiek z tych obszarów mo?e mie? powa?ne konsekwencje dla Pa?stwa dzia?alno?ci biznesowej w zakresie kosztów czy poziomu us?ug dla pasa?erów lub klientów przewozów towarowych. Jednocze?nie najwa?niejsze musi by? dla nas bezpiecze?stwo kolei – dlatego w sposób absolutnie rygorystyczny podchodzimy do zgodno?ci z odpowiednimi standardami.

 

Zobowi?zujemy si? do rozwi?zania problemów z utrzymaniem taboru, z którymi borykaj? si? przewo?nicy kolejowi, aby mogli skoncentrowa? si? na podstawowej dzia?alno?ci. Nasze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwi?zania s? niezawodne, wydajne pod wzgl?dem kosztów i wysoce elastyczne i w efekcie zapewniaj? wysok? dost?pno?? Pa?stwa taboru kolejowego.

Zarówno dzi?, jak i w przysz?o?ci, mo?emy z?o?y? wyj?tkow? obietnic?, ?e nigdy Pa?stwa nie zawiedziemy.

 

Dzia?alno?? mgw Service opiera si? na pi?ciu warto?ciach gwarantuj?cych, ?e Pa?stwa potrzeby s? zawsze naszym priorytetem.

 

 


Alles, was wir tun, orientiert sich an fünf Grundwerten. So stellen wir sicher, dass Ihre Bedürfnisse für uns immer oberste Priorität haben.
Kompetencje

Zapewniamy zgodno?? naszych kompetencji technicznych z najnowocze?niejsz? wiedz?, tak aby pracownicy w naszych zak?adach i w terenie byli w stanie wywi?za? si? ze swoich zobowi?za?. col-third]
Dzia?anie blisko klienta

Dzia?anie blisko Pa?stwa jest dla nas kluczowe. Oferujemy nasze rozwi?zania tam, gdzie ich Pa?stwo potrzebuj? i wtedy, kiedy jest to konieczne, wspó?pracuj?c w razie potrzeby z naszymi partnerami.

 Zaanga?owanie

Nasi pracownicy i partnerzy s? w pe?ni zaanga?owani w zapewnienie najwy?szego poziomu dost?pno?ci Pa?stwa pojazdów kolejowych i utrzymanie Pa?stwa taboru w ruchu.Innowacyjno??

Technologia budowy i utrzymania lokomotyw stale si? zmienia. Nieustannie poszukujemy innowacyjnych i coraz bardziej zaawansowanych rozwi?za?.
Szacunek

Podstaw? dobrych relacji jest szacunek do ludzi i s?uchanie naszych partnerów. Wykazujemy si? szacunkiem w naszych kontaktach z klientami i z naszymi pracownikami.

Nasza organizacja

Sprawna organizacja

 

Centralnym punktem naszej sieci utrzymania jest siedziba w Kassel zapewniaj?ca koordynacj?, administracj? i funkcjonowanie kluczowych dzia?ów. Zespó? pracuj?cy w Kassel pe?ni rol? „wie?y kontrolnej” w naszej organizacji i zajmuje si? dokumentacj? utrzymaniow?, dzia?alno?ci? in?ynieryjn? i planistyczn?, a tak?e zaopatrzeniem w cz??ci zamienne do lokomotyw i innymi elementami ?a?cucha dostaw. Jest to sprawna organizacja zapewniaj?ca szybkie reagowanie na potrzeby klientów.

 

W Kassel znajduje si? równie? dzia? IT i dzia? finansowy firmy. Nasz? podstawow? dzia?alno?ci? jest ?wiadczenie us?ug utrzymania, dostarczanie cz??ci zamiennych i zapewnienie do?wiadczonych techników zawsze, gdy tabor klienta wymaga utrzymania zapobiegawczego lub naprawczego. Wysokie standardy wydajno?ci i jako?ci us?ug ?wiadczonych przez pracowników mgw Service odegra?y kluczow? rol? w zapewnieniu sukcesu naszej firmy w ci?gu ostatniej dekady.

 

Zespó? specjalistów od utrzymania

 

Dzia?alno?? zwi?zana z utrzymaniem taboru kolejowego wi??e si? z du?? odpowiedzialno?ci?. Kluczowe znaczenie ma bezpiecze?stwo. W firmie mgw Service jeste?my przywi?zani do spe?niania najwy?szych standardów obowi?zuj?cych w naszym sektorze, w tym unijnego standardu ECM (podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie). Aby zachowa? najwy?sz? jako?? us?ug ?wiadczonych klientom, firma wprowadzi?a kompleksowy proces zarz?dzania kompetencjami.

 

Nasi technicy regularnie uczestnicz? w szkoleniach dotycz?cych wszystkich aspektów systemów technicznych lokomotyw odbywaj?cych si? w zatwierdzonych o?rodkach szkoleniowych. Po uko?czeniu kursów otrzymuj? oni odpowiednie certyfikaty, które rejestrujemy w firmowej bazie danych zarz?dzania kompetencjami.

 

Gdy planujemy prace serwisowe, system zarz?dzania kompetencjami pozwala nam przypisa? do danego projektu jedynie tych techników, którzy posiadaj? odpowiednie certyfikaty.