Eksperci utrzymania lokomowtyw

Eksperci utrzymania lokomowtyw

Rodzaje lokomotyw obj?tych pe?nym utrzymaniem przez mgw Service

 

 

200

liczba lokomotyw obj?tych umowami pe?nego utrzymania

Utrzymania zapobiegawcze

Nast?puj?ce czynno?ci utrzymania zapobiegawczego, przeprowadzane po okre?lonym przebiegu lub czasie eksploatacji, stanowi? podstawowe elementy naszych umów pe?nego utrzymania. Mog? one równie? by? ?wiadczone indywidualnie dla klientów nieposiadaj?cych umowy na kompleksowe utrzymanie z mgw Service:

 • N, F1, F2, F3 (Siemens ES64 typ U2, U4, F4)
 • N, I1, I2, I3 (Siemens Vectron)
 • N, I1, I2, I3 (wszystkie rodzaje Bombardier TRAXX)
 • N, W2, W3, W4, W5, M500, M1.000, M3.000, M6.000, M10.000, M15.000 (Siemens ER20)
 • Kontrola radio??czno?ci radiowej (ZFM 21, MESA, CGR 3000)
 • Przegl?d hamulców (niemieckie „Br1.2”)
 • Kontrola systemów automatycznego sterowania poci?giem, takich jak: LZB/PZB I60R, ZUB262/Integra, EBICAB, SCMT, ATSS/ZUB 123, ETCS, Mirel, SHP, EVM 120, KVB, ATB, Memor
 • Ultrad?wi?kowa kontrola kó? i osi
 • Reprofilacja kó? – w zak?adzie mgw Service w Krefeld lub we wspó?pracy z naszymi partnerami w innych krajach.

Naprawy g?ówne i okresowe

Firma mgw Service zrealizowa?a w zak?adzie w Krefeld, w warsztatach naszych partnerów lub w warsztatach klientów naprawy rewizyjne i g?ówne nast?puj?cych rodzajów lokomotyw:

Siemens

 • ES64F4 (BR189, E474) – Naprawa RT4/Br3/HU

Bombardier TRAXX

 • BR145 – Naprawa R1/Br3/HU
 • BR185.1 – Naprawa R1/Br3/HU
 • BR185.2 – Naprawa R1/Br3/HU oraz naprawa R2/Br3/HU
 • BR186 MS – Naprawa R1/Br3/HU

mgw Service pracuje nad rozwi?zaniami pozwalaj?cymi na spe?nienie przysz?ych wymogów zwi?zanych z naprawami lokomotyw BR187, Vectron AC/MS, Vossloh i innych.

Certyfikaty i kwalifikacje

Wszyscy pracownicy mgw Service przywi?zuj? wag? do jako?ci i bezpiecze?stwa. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie satysfakcji klienta. Dowiedz si? wi?cej
Certyfikaty i kwalifikacje