locomotive maintenance

Certyfikaty i kwalifikacje

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) zgodnie z Rozporz?dzeniem UE/445/2011

ISO 9001:2015

Ultrad?wi?kowe badanie kó? i wa?ów

 

  • Certyfikat W.S. w odniesieniu do bada? nieniszcz?cych (VT, UT) pojazdów i podzespo?ów w sektorze utrzymania kolejowego (+ logo WS Cert)
  • ?wiadectwo uznanego przez DB Cargo AG wykonawcy us?ug w zakresie bada? nieniszcz?cych (NDT) pojazdów kolejowych i ich podzespo?ów z procedur? kontroli wizualnej ZfP (VT)

Reprofilacja kó?

 

  • ?wiadectwo uznanego przez DB Cargo AG wykonawcy us?ug w zakresie reprofilacji kó? pojazdów kolejowych

Klejenie

 

  • Certyfikat TBB w odniesieniu do procesu klejenia pojazdów kolejowych i ich elementów zgodnie z norm? DIN 6701

Eksperci utrzymania lokomowtyw

Nasze us?ugi utrzymaniowe obejmuj? szerok? gam? lokomotyw elektrycznych i spalinowych pochodz?cych od ró?nych producentów. Dowiedz si? wi?cej
locomotive and maintenance know how