ngw service

Utrzymujemy Twój tabor w ruchu

Zawsze, wsz?dzie, w 100%

Solutions

Pe?ne utrzymanie

Je?li Pa?stwa potrzeby dotycz? us?ug utrzymania w ramach przewidywalnego i ustalonego z góry bud?etu w perspektywie d?ugoterminowej, idealnym rozwi?zaniem jest umowa na pe?ne utrzymanie. Learn more

Naprawy lokomotyw

Okresowe utrzymanie zapobiegawcze stanowi podstaw? odpowiedniego funkcjonowania pojazdów kolejowych. Z biegiem czasu ich zu?ycie wymaga jednak przeprowadzenia dog??bnego przegl?du, czyli naprawy okresowej lub g?ównej. Learn more

Us?ugi utrzymania ?wiadczone na ?yczenie

Umowa na kompleksowe utrzymanie obejmuje szeroki zakres podstawowych us?ug utrzymania, z których ka?da mo?e by? równie? realizowana osobno przez mgw Service na zlecenie klienta. Learn more

Podzespo?y i cz??ci zamienne

Dost?pno?? podzespo?ów i cz??ci zamiennych do lokomotyw ma kluczowe znaczenie dla wszelkich prac utrzymaniowych i naprawczych. mgw Service posiada bogaty asortyment cz??ci zamiennych i podzespo?ów. Learn more

Nasze atuty

Aby sprosta? Pa?stwa wymaganiom w zakresie bezpiecze?stwa taboru mgw Service inwestuje w szereg kluczowych zasobów.

Learn more
Nasze atuty

The Krefeld workshop: from old to modern

Maintenance in Europe

load